بیش از 12 سال مدیریت چندین مجموعه را برعهده داریم
چندین برند را تاسیس کردیم
به بیش از 700 کسب و کار مشاوره دادیم
به بیش از 11 کشور صادرات کردیم
و در نهایت تصمیم گرفتیم تمام تجربیات واقعی و عملی شده را برای اولین بار در ایران ، وارد صنعت آموزش کنیم